Semalt hünärmeni: Girew töleginiň hakyky howpundan goramagyň 4 usuly

Girew tölegli jenaýat polisiýa bölümlerinden başlap, onlaýn kazinolara, hassahanalara çenli hemmelere täsir edýär. Bu meseläni çözmek üçin uly maýa goýumlary zerurdyr.

Adaty kiber ogrylary, esasanam Ransomware-yň peýdasyna bank hasaby şahsyýetnamalaryny we kredit kartoçkalaryny ogurlamak üçin gazanç etmek baradaky köne çemeleşmelerini taşlaýarlar. Kiber howpy bileleşigi, bu wirusa sebäp bolan esasy zyýan hökmünde maglumatlary dikeltmek we kompýuterleri dezinfeksiýa etmek üçin edilýän çykdajylary görkezýär.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Raýan Jonson, “Ransomware” hüjümine howp abanýan bolsaňyz, görmeli ädimleriňizi suratlandyrýar.

“Ransomware” -iň nyşanlary kimler?

“Ransomware”, gündelik möhüm maglumatlaryň elýeterliligine bagly we onsuz işläp bilmeýän kompaniýalara gönükdirilendir. Şeýlelik bilen, Ransomware hakda döwlet edaralary, hassahanalar, awiakompaniýalar, polisiýa bölümleri we banklar iň köp alada etmeli.

Şeýle-de bolsa, “Ransomware” hüjümleri aýratyn ulanyjylary hem nyşana alýar we aşakda size degişli bolup biljek käbir teklipler bar.

1. Uly ananyň aýdyşy ýaly, maglumatlaryňyzy ätiýaçlaň

Hüjümçilerden has oňat çemeleşme, bu howplara garşy gowşaklygyňyzy azaltmakdyr. Şeýle bolansoň, maglumatlaryňyz şifrlenen ýagdaýynda gaýtadan girmek üçin tölemäge mejbur bolmajakdygyňyzy üpjün etmek üçin her gün maglumatlaryňyzy ätiýaçlamaly. Bulut ätiýaçlyk hyzmatlarynda ýa-da daşarky gaty disklerde maglumatlaryňyzy ätiýaçlandyryp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, hüjümler häzirki wagtda ätiýaçlyk maglumatlary alyp bilýän kanallary tapýarlar. Uptiýaçlyk ulgamyň, esasan, “Ransomware” hüjümini az agyrtmaýandygyny bellemelidiris, sebäbi maglumatlary dikeltmek üçin bir-iki gün gerek bolup biler, bu döwürde bir işiň togtadylmagy ýa-da bozulmagy mümkin.

2. Şübheli baglanyşyklary we e-poçtalary ret ediň

Kompýuterleri “Ransomware” bilen ýokaşdyrmagyň esasy usuly, zyýanly goşundylar agdyklyk edýän e-poçta bilen pidany spamlamak bilen baglanyşykly balykçy hüjümidir. Mysal üçin, Kongres agzalaryna gönükdirilen iň soňky “Ransomware” hüjümleri, öý IT işgärlerini hüjümçileriň balyk tutmak üçin ulanýan Yahoo e-poçta hasaplaryna girişini wagtlaýyn petiklemäge mejbur etdi.

3. Patch we Blok

Howpsuzlyk ulgamlaryny gurmakdan başga-da, kompaniýalar zyýanly programmalary kompýuterlere ýokaşdyrmak üçin manipulýasiýa etmekden goramak üçin programma üpjünçiliginiň howpsuzlyk boşluklaryny ýapmak ýaly beýleki howpsuzlyk çärelerini görmelidirler.

Tor dolandyryjylary tarapyndan kabul edilip bilinjek beýleki çemeleşmeler, ulgamda zyýanly programma üpjünçiliginiň administratoryň habary bolmazdan gurulmazlygynyň öňüni almak üçin ulgam rugsatlaryny çäklendirmegi öz içine alýar. Gereksiz hyzmatlar, dolandyryjylar tarapyndan işçi güýjüniň köpüsiniň bir serwerde maglumat almagyna ters gelýän möhüm maglumatlary segmentlere bölmek üçin hem ulanylyp bilner.

4. Eýýäm ýokaşdy? Aýyr

Girew gollanmasy dolandyryjylaryň ýokaşan ulgamlary gurama ulgamyndan aýyrmalydygyny, zyýanly programma üpjünçiliginiň ýaýramagyny azaltmak üçin enjamlarda Wi-Fi we Bluetooth-y öçürmelidigini görkezýär.

Netijede, zyýan çeken taraplar “Ransomware” -yň ýuwulmagynyň öz ulgamlaryna näme ýokaşandygyny kesgitlemeli. Wariant kesgitlenip bilinse, Kasperski laboratoriýasy ýaly wirusa garşy işleýän kompaniýalar faýllaryň gulpuny açmaga kömek edip bilerler.